PRIVACYVERKLARING TECHNOM TOOLS / TECHNOM PRODUCTS
3707 HW Zeist, Nederland
0343-492090
http://www.technomtools.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Technom Tools en Technom Products (hierna afgekort tot TT) verwerkt enkel gewone persoonsgegevens en geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen van de verwerkingen
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, voor de uitvoering van overeenkomsten en/of in sommige gevallen ook voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. TT voldoet daarmee aan ten minste één van de zes grondslagen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en heeft dus het recht om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer TT persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan, zal zij u om toestemming vragen.
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerkt TT enkel uw e-mailadres. Dit is noodzakelijk om u de nieuwsbrief naar u te kunnen sturen. Indien u zich wenst uit te schrijven kunt u dat eenvoudig doen door uw e-mail adres in te vullen op de website http://www.technomtools.com/nieuws en daarna op ‘afmelden nieuwsbrief’ te klikken.

Geautomatiseerde besluitvorming
TT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TT) tussen zit.

Bewaartermijnen
TT bewaart eerdergenoemde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
TT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@technomtools.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@technomtools.com.